ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

สาขาความเชี่ยวชาญ (ไทย) สาขาความเชี่ยวชาญ (อังกฤษ) กลุ่มสาขาวิชา รหัสกลุ่ม อนุสาขาความเชี่ยวชาญ (ไทย) อนุสาขาความเชี่ยวชาญ (อังกฤษ) จำนวน (คน)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข Numerical Analysis วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
คณิตศาสตร์ Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 11
คณิตศาสตร์ Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 แคลคูลัสการแปรผันและการควบคุมเหมาะที่สุด/การหาค่าเหมาะที่สุด Calculus of Variations and Optimal Control/Optimization 3
คณิตศาสตร์ Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 พีชคณิต Algebra 1
คณิตศาสตร์ Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 ระบบเชิงพลวัต Dynamical Systems and Ergodic Theory 1
คณิตศาสตร์ Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 สมการเชิงอนุพันธุ์ย่อย Partial Differential Equations 1
คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 3
คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 การจำลองสถานการณ์ Simulation Modelling 1
เคมี Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 12
เคมีเชิงฟิสิกส์ Physical Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 2
เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 7
เคมีอนินทรีย์ Inorganic Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 2
เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 7
เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Products Chemistry 2
เคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 3
จุลชีววิทยา Microbiology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 7
จุลชีววิทยา Microbiology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 จุลชีววิทยาประยุกต์ Applied Microbiology 4
ชีวเคมี/เคมีชีววิทยา Biochemistry/Chemical Biology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 3
ชีววิทยา Biology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 11
ชีววิทยา Biology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Tissue Culture 4
ชีววิทยา Biology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 อณูชีววิทยา Molecular Biology 3
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Astrophysics and Space Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร Food Biotechnology 1
เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 พันธุวิศวกรรม Genetic Engineering 3
เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 พันธุวิศวกรรมแบคทีเรีย Bacterial Genetic Engineering 2
นิเวศวิทยา Ecology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
พฤกษศาสตร์ Botany วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 2
พฤกษศาสตร์ Botany วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 สรีรวิทยาของพืช Plant Physiology 4
พันธุศาสตร์ Genetics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 7
พันธุศาสตร์ Genetics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 พันธุศาสตร์พืช Plant Genetics 2
พันธุศาสตร์ Genetics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 อณูพันธุศาสตร์ Molecular Genetics 5
ฟิสิกส์ Physics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 7
ฟิสิกส์ Physics วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 ฟิสิกส์ประยุกต์ Applied Physics 4
วัสดุศาสตร์ Material Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 12
วิทยาการแก้ว/วิทยาศาสตร์แก้ว Glass Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
วิทยาการพอลิเมอร์/วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Polymer Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 8
วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ Textile Sciences and Technology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาการสิ่งแวดล้อม Environmental Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 4
สัตววิทยา Zoology วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
อุทกศาสตร์ Hydrography วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 01 1
วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร Agricultural and Agro-Industry Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 2
วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร Agricultural and Agro-Industry Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมเกษตร Agricultural Engineering 6
วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร Agricultural and Agro-Industry Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery Engineering 2
วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร Agricultural and Agro-Industry Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ Post-Harvest and Processing Engineering 1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 2
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมการจัดการข้อมูล Data Engineering 1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 3
วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 1
วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 เคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry 4
วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมกระบวนการเคมี Chemical Process Engineering 2
วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 9
วิศวกรรมชีวการแพทย์ Biomedical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 1
วิศวกรรมพลังงาน Energy Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 7
วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 5
วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง Electrical Power Engineering 1
วิศวกรรมมาตรวิทยา Metrology Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด Control and Instrumentation Engineering 1
วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 2
วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 ก่อสร้าง Construction 1
วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง Civil Engineering and Construction Management 2
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด Control Systems and Instrumentation Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 2
วิศวกรรมวัสดุ Materials Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมโลหการ Metallurgical Engineering 1
วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง Survey and Transportation Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 1
วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง Survey and Transportation Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering 1
วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง Survey and Transportation Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมสำรวจ Survey Engineering 1
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Environmental Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 2
วิศวกรรมหุ่นยนต์/วิทยาการหุ่นยนต์ Robotics Engineering/Robotics Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 หุ่นยนต์ Robotics 1
วิศวกรรมอาหาร Food Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 7
วิศวกรรมอาหาร Food Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร Agricultural and Food Engineering 2
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 5
วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering วิศวกรรมศาสตร์ 11 1
การผังเมือง Urban Planning สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 5
การผังเมือง Urban Planning สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 การออกแบบชุมชนเมือง Urban Design 3
การผังเมือง Urban Planning สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ภูมิภาคศึกษา Regional Studies 1
การออกแบบ Design สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 4
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 2
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 เคหการ Housing Development 1
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture 6
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 สถาปัตยกรรม Architecture 9
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 สถาปัตยกรรมไทย Thai Architecture 1
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 สถาปัตยกรรมผังเมือง Urban Architecture 3
เทคโนโลยีการจัดการ Management Technology เทคโนโลยี 18 การจัดการและโลจิสติกส์ Management and Logistics 1
เทคโนโลยีการจัดการ Management Technology เทคโนโลยี 18 เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม Innovation Management Technology 3
เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology เทคโนโลยี 18 9
เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ Imaging and Printing Technology เทคโนโลยี 18 เทคโนโลยีการพิมพ์ Printing Technology 2
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Packaging Technology เทคโนโลยี 18 4
เทคโนโลยีพลังงาน Energy Technology เทคโนโลยี 18 14
เทคโนโลยีพลังงาน Energy Technology เทคโนโลยี 18 พลังงานทดแทน Renewable Energy 5
เทคโนโลยีวัสดุ Materials Technology เทคโนโลยี 18 2
เทคโนโลยีวัสดุ Materials Technology เทคโนโลยี 18 เทคโนโลยีแก้ว Glass Technology 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 30
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 การพัฒนาซอฟต์แวร์/การพัฒนาระบบ Software Development/System Development 21
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Security 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Telecommunication and Computer Network 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 ระบบสารสนเทศ Information System 13
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 วิทยาการข้อมูล Data Sciences 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Sciences 17
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เทคโนโลยี 18 สารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication 6
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Environmental Technology เทคโนโลยี 18 1
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Environmental Technology เทคโนโลยี 18 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ Pollution Management Technology 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry Technology เทคโนโลยี 18 1
นาโนเทคโนโลยี Nano Technology เทคโนโลยี 18 2
นาโนเทคโนโลยี Nano Technology เทคโนโลยี 18 วิทยาศาสตร์นาโน Nanoscience 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Food Sciences and Technology เทคโนโลยี 18 11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Food Sciences and Technology เทคโนโลยี 18 ความปลอดภัยทางอาหาร Food Safety 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Food Sciences and Technology เทคโนโลยี 18 เทคโนโลยีอาหาร Food Technology 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Food Sciences and Technology เทคโนโลยี 18 วิทยาศาสตร์การอาหาร Food Sciences 2
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี Built Environment and Technology เทคโนโลยี 18 2
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี Built Environment and Technology เทคโนโลยี 18 เทคโนโลยีอาคาร Building Technology 5
จุลชีววิทยา Microbiology แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 1
พิษวิทยา Toxicology แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 1
อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง/มะเร็งวิทยา Oncology แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 1
วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science การแพทย์อื่น 25 6
วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science การแพทย์อื่น 25 พลศึกษา Physical Education 1
เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences เภสัชศาสตร์ 33 1
สาธารณสุขศาสตร์ Public Health สาธารณสุขศาสตร์ 35 การสื่อสารและส่งเสริมสุขภาพ Health Communication and Promotion 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety สาธารณสุขศาสตร์ 35 3
พยาบาลศาสตร์ Nursing พยาบาลศาสตร์ 37 2
พยาบาลศาสตร์ Nursing พยาบาลศาสตร์ 37 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Psychiatric Nursing and Mental Health 1
พยาบาลศาสตร์ Nursing พยาบาลศาสตร์ 37 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Children and Adolescent Nursing 1
พยาบาลศาสตร์ Nursing พยาบาลศาสตร์ 37 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and Gerontological Nursing 1
จุลชีววิทยา Microbiology สัตวแพทยศาสตร์ 41 1
ภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology สัตวแพทยศาสตร์ 41 1
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ Theriogenology สัตวแพทยศาสตร์ 41 1
สัตวแพทยศาสตร์ Veterinary สัตวแพทยศาสตร์ 41 1
อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ Veterinary Medicine สัตวแพทยศาสตร์ 41 2
อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ Veterinary Medicine สัตวแพทยศาสตร์ 41 อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร Food Animal Medicine 1
การปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Breeding เกษตรศาสตร์ 51 8
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ Animal Breeding เกษตรศาสตร์ 51 2
การส่งเสริมการเกษตร Agricultural Extension เกษตรศาสตร์ 51 8
การส่งเสริมการเกษตร Agricultural Extension เกษตรศาสตร์ 51 นิเทศศาสตร์เกษตร Agricultural Communication 1
การส่งเสริมการเกษตร Agricultural Extension เกษตรศาสตร์ 51 พัฒนาการเกษตร Agricultural Development 1
กีฏวิทยา Entomology เกษตรศาสตร์ 51 4
กีฏวิทยา Entomology เกษตรศาสตร์ 51 โรควิทยาของแมลง Insect Pathology 1
กีฏวิทยา Entomology เกษตรศาสตร์ 51 อนุกรมวิธานของแมลง Insect Taxonomy 3
เกษตรศาสตร์ Agriculture เกษตรศาสตร์ 51 1
เกษตรอินทรีย์ Organic Farming เกษตรศาสตร์ 51 4
เทคโนโลยีการเกษตร Agricultural Technology เกษตรศาสตร์ 51 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ Animal Production Technology เกษตรศาสตร์ 51 3
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Agricultural Biotechnology เกษตรศาสตร์ 51 2
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Agricultural Biotechnology เกษตรศาสตร์ 51 เทคโนโลยีชีวภาพพืช Plant Biotechnology 5
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Agricultural Biotechnology เกษตรศาสตร์ 51 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ Animal Biotechnology 1
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Post - Harvest Technology เกษตรศาสตร์ 51 7
ปฐพีศาสตร์ Soil Sciences เกษตรศาสตร์ 51 8
ปฐพีศาสตร์ Soil Sciences เกษตรศาสตร์ 51 การสำรวจดิน Soil Survey 1
ปฐพีศาสตร์ Soil Sciences เกษตรศาสตร์ 51 การอนุรักษ์ดิน Soil Conservation 2
ปฐพีศาสตร์ Soil Sciences เกษตรศาสตร์ 51 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน Soil Fertility 1
ปฐพีศาสตร์ Soil Sciences เกษตรศาสตร์ 51 เคมีของดิน Soil Chemistry 1
ปฐพีศาสตร์ Soil Sciences เกษตรศาสตร์ 51 จุลินทรีย์ดิน Soil Microbiology 1
พืชไร่ Agronomy เกษตรศาสตร์ 51 3
พืชไร่ Agronomy เกษตรศาสตร์ 51 การผลิตพืชไร่ Field Crop Production 2
พืชศาสตร์ Plant Sciences เกษตรศาสตร์ 51 5
พืชศาสตร์ Plant Sciences เกษตรศาสตร์ 51 การจัดการการผลิตพืช Plant Production Management 6
พืชสวน Horticulture เกษตรศาสตร์ 51 13
พืชสวน Horticulture เกษตรศาสตร์ 51 การขยายพันธุ์พืช Plant Propagation 7
พืชสวน Horticulture เกษตรศาสตร์ 51 การออกแบบภูมิทัศน์ Landscape Design 2
พืชสวน Horticulture เกษตรศาสตร์ 51 พืชสมุนไพร Medicinal Plants 6
โภชนศาสตร์สัตว์ Animal Nutrition เกษตรศาสตร์ 51 2
โรคพืชวิทยา Plant Pathology เกษตรศาสตร์ 51 5
สัตวศาสตร์ Animal Sciences เกษตรศาสตร์ 51 17
อุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry เกษตรศาสตร์ 51 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resource and Environmental Management วนศาสตร์ 53 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resource and Environmental Management วนศาสตร์ 53 การจัดการป่าไม้ Forest Management 2
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resource and Environmental Management วนศาสตร์ 53 การจัดการลุ่มน้ำ Watershed Management 1
ชีววิทยาป่าไม้ Forest Biology วนศาสตร์ 53 1
ชีววิทยาป่าไม้ Forest Biology วนศาสตร์ 53 นิเวศวิทยาป่าไม้ Forest Ecology 4
วนผลิตภัณฑ์ Forest Product วนศาสตร์ 53 1
วนวัฒนวิทยา Silviculture วนศาสตร์ 53 1
วนศาสตร์ Forestry วนศาสตร์ 53 1
วนศาสตร์ Forestry วนศาสตร์ 53 วนเกษตร Agroforestry 3
สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Studies สิ่งแวดล้อมศึกษา 54 2
สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Studies สิ่งแวดล้อมศึกษา 54 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม Environmental Psychology 1
การจัดการประมง Fishery Management ประมง 55 2
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaculture ประมง 55 11
ชีววิทยาประมง Fishery Biology ประมง 55 2
เทคโนโลยีการประมง Fishery Technology ประมง 55 2
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ Fishery Biotechnology ประมง 55 2
ประมง Fisheries ประมง 55 6
ผลิตภัณฑ์ประมง Fishery Products ประมง 55 2
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 10
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาการปรึกษา Counseling Psychology 6
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาคลินิก Clinical Psychology 1
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาผู้สูงอายุ Aging Psychology 1
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาพัฒนาการ Cognitive Development 1
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาสังคม Social Psychology 1
จิตวิทยา Psychology สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology 1
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 6
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 การสื่อสาร Communication 5
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 การสื่อสารการตลาด Marketing Communication 2
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 การสื่อสารชุมชน Communication for Community 1
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 การสื่อสารมวลชน Mass Communication 2
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 วารสารศาสตร์ Journalism 1
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ Radio and Television 2
นิเทศศาสตร์ Communication Arts สังคมศาสตร์ 61 สื่อใหม่ New media 1
ประชากรศาสตร์ Demography สังคมศาสตร์ 61 วิธีวิทยาการวิจัยทางประชากรศาสตร์ Research Methodology in Demography/Population Studies 1
พฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Sciences สังคมศาสตร์ 61 1
พฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Sciences สังคมศาสตร์ 61 จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology 1
ภูมิศาสตร์ Geography สังคมศาสตร์ 61 เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ Technical Geography /Technique in Geography 1
ภูมิศาสตร์ Geography สังคมศาสตร์ 61 สารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System 4
มานุษยวิทยา Anthropology สังคมศาสตร์ 61 1
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 13
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 การบริหารการพัฒนา Development Administration 10
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 การบริหารงานท้องถิ่น Local Government Administration 1
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 4
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 การบริหารรัฐกิจ Public Administration 2
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 การบริหารองค์การ Organization Management 6
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 นโยบายสาธารณะ Public Policies 3
รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration สังคมศาสตร์ 61 บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ Public and Business Administration 1
รัฐศาสตร์ Political Science สังคมศาสตร์ 61 5
รัฐศาสตร์ Political Science สังคมศาสตร์ 61 การปกครองท้องถิ่น Local Government 1
รัฐศาสตร์ Political Science สังคมศาสตร์ 61 การเมืองการปกครอง Government 2
รัฐศาสตร์ Political Science สังคมศาสตร์ 61 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Relations 3
วิทยาการประกันภัย Actuarial Sciences สังคมศาสตร์ 61 คณิตศาสตร์ประกันภัย Mathematics of Insurance 1
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 18
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 การเงินระหว่างประเทศ International Finance 1
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐมิติ Econometrics 2
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์การเงิน Monetary Economics 2
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์การเมือง Political Economy 1
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural Economics 4
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ Natural Resources Economics 1
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics 2
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Cooperative Economics 5
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environment Economics 3
เศรษฐศาสตร์ Economics สังคมศาสตร์ 61 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Economics of Environment and Natural Resources 1
สถิติศาสตร์ Statistics สังคมศาสตร์ 61 1
สถิติศาสตร์ Statistics สังคมศาสตร์ 61 คณิตศาสตร์สถิติ Mathematical Statistics 1
สถิติศาสตร์ Statistics สังคมศาสตร์ 61 ชีวสถิติ Biostatistics 1
สถิติศาสตร์ Statistics สังคมศาสตร์ 61 สถิติ Statistics 4
สถิติศาสตร์ Statistics สังคมศาสตร์ 61 สถิติประยุกต์ Applied Statistics 9
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 7
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 การจัดการชุมชน Community Management 1
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม Social and Cultural Changes 1
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 การพัฒนาชุมชน Community Development 6
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 การพัฒนาสังคม Social Development 6
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 นวัตกรรมสังคม Social Innovation 1
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 เพศสภาพศึกษา/เพศสถานะศึกษา Gender Studies 1
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม Social Research Methodology 4
สังคมวิทยา Sociology สังคมศาสตร์ 61 สตรีศึกษา Women 1
สังคมศาสตร์ Social Science สังคมศาสตร์ 61 1
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ Library Science/Information Studies/Information Science บรรณารักษศาสตร์ 63 5
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ Library Science/Information Studies/Information Science บรรณารักษศาสตร์ 63 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ Data, Information and Knowledge Management 6
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ Library Science/Information Studies/Information Science บรรณารักษศาสตร์ 63 การจัดการทรัพยากรห้องสมุดและบริการ Library Collection and Service Management 4
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ Library Science/Information Studies/Information Science บรรณารักษศาสตร์ 63 การจัดการองค์กรสารสนเทศ Management of Information Organizations 1
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ Library Science/Information Studies/Information Science บรรณารักษศาสตร์ 63 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ Records and Archives Management 4
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 3
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การแนะแนว Guidance 4
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การแนะแนวและให้คำปรึกษา Guidance 10
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การบริหารการศึกษา Educational Administration 3
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การฝึกหัดครู Teacher Education 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การพัฒนาหลักสูตร Curriculum 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การวิจัยทางการศึกษา Educational 2
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร Research 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การสอนคณิตศาสตร์ Teaching 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การสอนภาษาไทย Teaching 2
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การสอนภาษาอังกฤษ Teaching 7
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ Educational Media Design 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Education 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 คอมพิวเตอร์ศึกษา Computer 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 จิตวิทยาการศึกษา Educational 2
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 เทคโนโลยีการศึกษา Educational 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 นันทนาการ Recreation 1
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 พลศึกษา Physical 3
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา/ครุศาสตร์ Education ศึกษาศาสตร์ 65 สถิติ วิจัย การวัด และการประเมินผลทางการศึกษา Education 1
กฎหมายธุรกิจ Business Law นิติศาสตร์ 67 1
กฎหมายมหาชน Public Law นิติศาสตร์ 67 1
กฎหมายมหาชน Public Law นิติศาสตร์ 67 กฎหมายปกครอง Administrative Law 1
กฎหมายระหว่างประเทศ International Law นิติศาสตร์ 67 1
กฎหมายสังคม Social Law นิติศาสตร์ 67 1
กฎหมายเอกชน Private Law นิติศาสตร์ 67 กฎหมายแพ่ง Civil Law 1
นิติศาสตร์ Law นิติศาสตร์ 67 5
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 27
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การบัญชีการเงิน Financial Accounting 17
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การบัญชีต้นทุน Cost Accounting 2
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การบัญชีบริหาร Managerial Accounting 4
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การภาษีอากร Taxation 3
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การสอบบัญชี Auditing 4
การบัญชี Accounting การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System 3
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 13
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การเงิน Finance 9
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การเงินและตลาดหลักทรัพย์ Finance and Security Market 2
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการ Management 33
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ Hospitality and Tourism Management 2
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการการผลิต Production Management 3
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System 8
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการความรู้ Knowledge Management 2
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 5
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 6
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Management of Technology and Innovation 3
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management 2
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการผู้ประกอบการ Entrepreneurial Management 5
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการสหกรณ์ Co-Operative Management 1
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ Supply Chain and Logistics Management 1
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การตลาด Marketing 16
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมำณ Business Research and Quantitative Analysis 1
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer 2
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 ธุรกิจการเกษตร Agribusiness 1
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 ประกันคุณภาพ Quality Assurance 7
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กร Leadership and Organizational Behaviors 1
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ Business Administration/Commerce การบัญชีและบริหารธุรกิจ 68 วิทยาการการตัดสินใจ Decision Sciences 1
ไทยศึกษา Thai Studies มนุษยศาสตร์ 71 คติชนวิทยา Thai Folklore 1
ไทยศึกษา Thai Studies มนุษยศาสตร์ 71 ชาติพันธุ์ศึกษา Ethnic Studies 1
ไทยศึกษา Thai Studies มนุษยศาสตร์ 71 ศิลปวัฒนธรรมไทย Thai Culture Studies 1
โบราณคดี Archaeology มนุษยศาสตร์ 71 1
ประวัติศาสตร์ History มนุษยศาสตร์ 71 2
ภาษาจีน Chinese Language มนุษยศาสตร์ 71 2
ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language มนุษยศาสตร์ 71 1
ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language มนุษยศาสตร์ 71 ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies 1
ภาษาไทย Thai Language มนุษยศาสตร์ 71 7
ภาษาไทย Thai Language มนุษยศาสตร์ 71 คติชนวิทยา Thai Folklore 1
ภาษาศาสตร์ Linguistics มนุษยศาสตร์ 71 9
ภาษาศาสตร์ Linguistics มนุษยศาสตร์ 71 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics 6
ภาษาอังกฤษ English Language มนุษยศาสตร์ 71 12
ภาษาอังกฤษ English Language มนุษยศาสตร์ 71 การแปลและล่าม English : Translation and Interpretation 4
ภาษาอังกฤษ English Language มนุษยศาสตร์ 71 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ English Language 4
ภาษาอินโดนีเซีย Indonesian Language มนุษยศาสตร์ 71 2
ศาสนา และเทววิทยา Religion and Theology มนุษยศาสตร์ 71 1
ศาสนา และเทววิทยา Religion and Theology มนุษยศาสตร์ 71 ศาสนาศึกษา Religious Studies 1
ศิลปะการละคร Dramatic Arts มนุษยศาสตร์ 71 1
ทัศนศิลป์ Visual Arts วิจิตรศิลป์ 81 2
ทัศนศิลป์ Visual Arts วิจิตรศิลป์ 81 จิตรกรรม Painting 1
ทัศนศิลป์ Visual Arts วิจิตรศิลป์ 81 ประยุกต์ศิลป์ Applied Arts 1
ทัศนศิลป์ Visual Arts วิจิตรศิลป์ 81 ภาพพิมพ์ Graphic Arts 1
ทัศนศิลป์ Visual Arts วิจิตรศิลป์ 81 ศิลปะการถ่ายภาพ Photography Arts 3
ทัศนศิลป์ Visual Arts วิจิตรศิลป์ 81 ศิลปะไทย Thai Arts 1
นฤมิตศิลป์ Creative Arts วิจิตรศิลป์ 81 หัตถศิลป์ Craftsmanship Arts 1
นาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง Dance/Performing Arts วิจิตรศิลป์ 81 1
ประยุกต์ศิลป์ Applied Arts วิจิตรศิลป์ 81 เครื่องลงรัก Lacquer Work 1
โสตศิลป์/คีตศิลป์/ดุริยางคศิลป์ Music วิจิตรศิลป์ 81 ดนตรีพื้นบ้าน Folk Music 2
ประวัติศาสตร์ศิลป์ History of Arts ประยุกต์ศิลป์ 85 1
ออกแบบตกแต่ง Design ประยุกต์ศิลป์ 85 3
ออกแบบพาณิชยศิลป์ Commercial Design ประยุกต์ศิลป์ 85 1
ออกแบบพาณิชยศิลป์ Commercial Design ประยุกต์ศิลป์ 85 ออกแบบนิเทศศิลป์ Visual Communication Design 1
ออกแบบพาณิชยศิลป์ Commercial Design ประยุกต์ศิลป์ 85 ออกแบบเลขศิลป์ Graphic Design 1
ออกแบบพาณิชยศิลป์ Commercial Design ประยุกต์ศิลป์ 85 ออกแบบสื่อสาร Communication Design 3
การท่องเที่ยวและการโรงแรม Hotel and Tourism อื่น ๆ 91 9
การท่องเที่ยวและการโรงแรม Hotel and Tourism อื่น ๆ 91 การจัดการการท่องเที่ยว Tourism Management 14
การท่องเที่ยวและการโรงแรม Hotel and Tourism อื่น ๆ 91 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hotel and Tourism Management 5
การท่องเที่ยวและการโรงแรม Hotel and Tourism อื่น ๆ 91 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการขนส่ง Transportation and Tourism Destination Development 2
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development อื่น ๆ 91 3
คหกรรมศาสตร์ Home Economics อื่น ๆ 91 อาหารและโภชนาการ Food and Nutrition 2
วัฒนธรรมศึกษา Cultural Studies อื่น ๆ 91 1
วัฒนธรรมศึกษา Cultural Studies อื่น ๆ 91 พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการมรดกวัฒนธรรม Museum Studies and Cultural Heritage Management 2