ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการ (Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส.กะรัต เทพศิริ หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3 ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
6 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
7 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 นางชญานิศ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
12 อ. ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
13 อ. ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
14 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
15 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
16 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
17 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
18 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
19 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
20 นายมรรค คงดี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
21 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
22 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
23 น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
24 นางรัตนา กันตีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
25 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
26 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
27 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 นางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
29 ผศ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
31 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
32 นายสุระศักดิ์ อาษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
33 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ