ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การบริหารการศึกษา (Educational Administration)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 นางชญานิศ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์