ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 นายอาทิตย์ แก้วถาวร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา หัวหน้างาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย