ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 รศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์