ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ.ทวีศักดิ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4 ผศ. ดร.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ผศ.รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 อ. ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์