ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการทรัพยากรห้องสมุดและบริการ (Library Collection and Service Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
2 น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
3 น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
4 นางอริศรา สิงห์ปัน บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด