ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3 รศ. ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4 อ.ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5 ผศ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
6 อ. ดร.ตุลชัย บ่อทรัพย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
7 อ. ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
8 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ นักภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
9 อ.ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10 ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
11 อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
13 ผศ.ยุทธภูมิ เผ่าจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
14 รศ.รมย์ชลีรดา ด่านวันดี รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15 ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
16 ผศ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
17 อ.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
18 ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม