ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 ผศ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 ผศ. ดร.วชิระ ชุ่มมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 อ.สินีนาฏ สองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 ผศ. ดร.อุทุมพร กันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์