ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 ผศ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 ผศ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร