ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 รศ. ดร.นคเรศ รังควัต รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 ผศ. ดร.ปิยะ พละปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 ผศ. ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 รศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร