ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์