ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 นางทิพย์สุดา ปุกมณี นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3 ผศ. ดร.นพพร บุญปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 น.ส.รังสิมา อัมพวัน นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
6 ผศ. ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ