ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ฐปน ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3 อ. ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์