ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2 อ. ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 ผศ. ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 อ. ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 ผศ. ดร.ปัทมา หาญนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 ผศ. ดร.รัชนี พุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 ผศ. ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8 อ. ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร