ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.เพชรลดา กันทาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์