ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "พยาบาลศาสตร์ (Nursing)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย