ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เศรษฐศาสตร์ (Economics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
2 ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
3 อ. ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 ผศ. ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5 ผศ. ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
7 รศ. ดร.ฑีฆา โยธาภักดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
9 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
10 ผศ. ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
11 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
12 อ. ดร.นัยนา โปธาวงค์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
13 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
14 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
15 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
16 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
17 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
18 รศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
19 อ. ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
20 นายรัตติกาล ณวิชัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 ผศ. ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
22 รศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
23 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
24 รศ. ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
25 ผศ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
26 รศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
27 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
28 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
29 รศ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง รองศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30 รศ. ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์