ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ฟิสิกส์ (Physics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กนกวรรณ กรรเชียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 รศ. ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5 รศ. ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.ประดุง สวนพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
8 อ. ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ