ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ผศ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์