ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "กฎหมายปกครอง (Administrative Law)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย