ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ประมง (Fisheries)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 รศ. ดร.จงกล พรมยะ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 ผศ. ดร.จิราพร โรจน์ทินกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 รศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร