ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วัสดุศาสตร์ (Material Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.โชคชัย ยาทองไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.นิตยา ใจทนง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ. ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 รศ. ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
8 ผศ. ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 รศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
11 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์