ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การพัฒนาสังคม (Social Development)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2 รศ. ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5 อ. ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม