ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผศ. ดร.พชรพร ตาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี