ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 นายประวิทย์ วิมานทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 ผศ. ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย