ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ (Business Administration/Commerce)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 น.ส.จิราพร มอญเลิศ หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 ผศ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
5 ผศ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
7 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
8 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
9 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
11 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
12 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ