ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "พืชสวน (Horticulture)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 อ.ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 รศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 ผศ. ดร.นพพร บุญปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
11 น.ส.รังสิมา อัมพวัน นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
12 ผศ. ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
13 นายสันต์ชัย มุกดา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร