ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "พัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์ เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์