ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การบัญชี (Accounting)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
5 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 อ. ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8 ผศ. ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
9 รศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
10 ผศ. ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
12 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3 หัวหน้างาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14 น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
15 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
16 อ. ดร.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
17 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
18 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
20 ผศ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21 น.ส.แววตา ติ๊บมา หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
22 ผศ. ดร.ศฐา วรุณกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
23 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
24 น.ส.ศิริพร ดวงดี หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
25 ผศ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
26 ผศ. ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
27 อ. ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28 ผศ.โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
29 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
30 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
31 ผศ. ดร.อรุณี ยศบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
32 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
33 ผศ.อัชญา ไพคำนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ