ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ