ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 ผศ. ดร.เกรียงไกร เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 อ. ดร.จริยา โกเมนต์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
9 ผศ. ดร.ธรรมพร ตันตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
12 ผศ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13 นางนวนจันทร์ ทองมา หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
14 นายนัฐพล ภาคภูมิ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
16 นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
19 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
21 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22 นางรัตนา กันตีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
23 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
24 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
25 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
26 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
27 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล หัวหน้างานสภาพนักงาน หัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
29 ผศ. ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 นายเอกพจน์ อินเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย