ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การเงิน (Finance)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 ผศ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
5 อ. ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
7 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
9 ผศ.โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ