ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "คณิตศาสตร์ (Mathematics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ.กมลเทพ มีคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 รศ. ดร.ดารา ภูสง่า รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 รศ.พัฒนพงศ์ เทียนชัย รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 รศ. ดร.วันจักร สาทสนิท รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
11 ผศ. ดร.สิตา ชากฤษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 ผศ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์