ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.เกรียงไกร เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 อ. ดร.จริยา โกเมนต์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 ผศ. ดร.ธรรมพร ตันตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 ผศ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
9 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
11 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์