ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์