ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เศรษฐศาสตร์ (Economics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
2 ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
3 ผศ. ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
4 ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5 รศ. ดร.ฑีฆา โยธาภักดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
7 ผศ. ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
8 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
9 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
10 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
11 รศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
12 ผศ. ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
13 รศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
14 รศ. ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
15 ผศ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
16 รศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
17 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
18 รศ. ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์