ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 ผศ. ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 อ.จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
4 รศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 ผศ. ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 อ. ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 อ. ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์