ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการข้อมูลสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 ผศ. ดร.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
7 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
8 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ