ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 อ.จิราภา สุภา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
4 ผศ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 ผศ. ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
12 ผศ. ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
13 อ. ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
14 นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
15 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
16 อ. ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์