ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
7 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
8 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 อ. ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
11 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
12 อ. ดร.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
14 ผศ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 อ.อลงกต กองมณี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
16 อ. ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
17 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร