ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 ผศ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 อ. ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
5 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ