ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ปฐพีศาสตร์ (Soil Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 ผศ. ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 ผศ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 ผศ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 ผศ. ดร.วีณา นิลวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 รศ. ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 ศ. ดร.อานัฐ ตันโช ศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร