ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "จุลชีววิทยา (Microbiology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3 อ. ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 ผศ. ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ผศ. ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 รศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 ผศ. ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 อ. ดร.สมคิด ดีจริง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 ผศ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์