ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ภาษาอังกฤษ (English Language)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 ผศ. ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 อ.จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 อ. ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 ผศ. ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 อ. ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
11 ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
12 ผศ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์