ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ (Pollution Management Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์