ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ (Public and Business Administration)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นายเอกพจน์ อินเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย