ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Gerontological Nursing)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์