ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ภูมิศาสตร์ (Geography)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ นักภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 อ. ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์