ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ นักภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม